اهل حق
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: کارشناسی ارشد تبلیغ
هر چند پایان نامه خوبی بود ولی به خاطر ضعف علمی مرکز یاد شده از محتوای خوبی برخوردار نیست.