صوفیان گنابادی در دربار پهلوی دوم
58 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مشهد
حضور صوفیان گنابادی در دربار پهلوی مشهود است و رسوا کننده این گروه و فرقه ضاله است